Ben & Jerry’s har alltid ansett att glass kan förändra världen.  Samtidigt som det är sant att glass kan sätta ett leende på människors ansikten och sammanföra människor, så kan vi inte ignorera den påverkan som förpackningarna har på miljön. 

Vi är på en resa för att minska vår användning av icke-komposterbar petroleumbaserad plast, vilket innebär ett fortsatt fokus på och användning av pappersbaserade produkter.  På ett sätt som liknar situationen med plast är skogar tätt sammankopplat med tre saker som vi bryr oss mycket om: miljöhälsa, social rättvisa och klimatförändringar. Vi ser ett brådskande behov av – och är helt engagerade i – att skydda världens skogar.  Vi har redan börjat denna ansvarsfulla resa eftersom vi har använt FSC-certifierad fiber i våra pints sedan 2009, men vi vill förbättra detta område ytterligare.  Vi har inlett arbete med Canopy och deras Pack4Good-initiativ eftersom de erkänner skogarnas kritiska värde för den biologiska mångfalden, klimatet och traditionella samhällen. 

Som en del av detta initiativ arbetar vi tillsammans med Canopy och våra inköpspartner för att säkerställa att inköpen genom vår leveranskedja inte innehåller trämassa från gamla och utrotningshotade skogari och vi stödjer utvecklingen av innovativa bearbetningstekniker och fiberkällor som minskar de miljömässiga och sociala effekterna. Några exempel är: cirkulära distributionssystem, teknik i slutna kretslopp, jordbruksresterii och återvunna fibrer. 

Vi uppmuntrar också våra affärspartner att ta dessa innovativa fibrer med mindre miljöpåverkan till kommersiell skala under de kommande åren.  Vi är fast beslutna att ta oss till en plats där vi använder nästa generationsiii fibrer som vårt första val inom design och inköp. 

Som en stödjande partner till Canopys Pack4Good-initiativ kommer vi att: 

 • Prioritera innovativa förpackningsdesigner och återanvända system för att minska det sammantagna behovet av material 
 • Ge företräde åt pappersbaserade förpackningar med hög andel återvunnet innehåll, speciellt efter konsumentledet, då det lever upp till våra tekniska krav för att kunna erbjuda glass av hög kvalitet
 • Arbeta ihärdigt med våra partner, innovativa företag och Canopy för att utöka tillgängligheten till och utvecklingen och användningen av nästa generations fiberlösningar, med fokus på jordbruksrester och innehåll som återvunnits efter konsumentledet 
 • Kräva att alla pappersförpackningar vi köper in med nya träfibrer kommer från ansvarsfullt skötta skogar med företräde för skogar som certifierats enligt Forest Stewardship Councils (FSC) certifieringssystem 
 • Utvärdera vår nuvarande användning av pappersbaserade förpackningar och, även om vi inte tror att vi köper in kontroversiellt papper, säkerställa att vi har eliminerat inköp av fibrer från gamla och utrotningshotade skogar såsom: Kanadensisk och rysk tajga, kustnära tempererade regnskogar, indonesiska tropiska skogar och torvmarker, Amazonas och Västafrika, senast i slutet av 2023 och arbeta med Canopy och våra leverantörer för att stödja lösningar grundade på samarbete och visioner som skyddar dessa skogar.  
 • Utföra ytterligare due diligence och eliminera eventuella inköp från:
  • Företag som ägnar sig åt illegal skogsavverkning
  • Trädplanteringar etablerade efter 1994 genom omvandling eller förenkling av naturliga skogar
  • Områden som avverkas i strid med urinvånare/stammar och lokala samhällens rättigheter, inklusive rätten att ge eller vägra att ge sitt fria, föregående och informerade samtycke 
 • Skulle vi få reda på att några av våra förpackningsfibrer kommer från gamla och utrotningshotade skogar så kommer vi att uppmana våra affärspartner att ändra praxis och/eller omvärdera vår relation till dem

i Gamla och utrotningshotade skogar definieras som intakta skogslandskapsmosaiker, naturligt sällsynta skogstyper, skogstyper som gjorts sällsynta på grund av mänsklig aktivitet och/eller andra skogar som är ekologiskt viktiga för att skydda den biologiska mångfalden. De ekologiska komponenterna av utrotningshotade skogar är: Intakta skogslandskap, återstående skogar och restaureringskärnor, landskapskonnektivitet, ovanliga skogstyper, skogar med hög artrikedom, skogar som innehåller höga koncentrationer av ovanliga och utrotningshotade arter, skogar med hög endemism, kärnhabitat för fokala arter, skogar som uppvisar ovanliga ekologiska och evolutionära fenomen. Som en startpunkt för att lokalisera gamla och utrotningshotade skogar geografiskt kan kartor över High Conservation Value Forests (HCVF), enligt Forest Stewardship Councils (FSC) definition, användas och kombineras med kartor över andra viktiga ekologiska värden som utbredningsområdet för viktiga hotade arter och skogar med höga koncentrationer av markbundet kol och High Carbon Stocks (HCS). (Wye Rivers utrotningshotade skogar: skydd av skogar med högt bevarandevärde – vägledning för företagsåtaganden. Detta har granskats av miljövårdsgrupper, företag och forskare som t.ex. dr Jim Strittholt, President and Executive Director på Conservation Biology Institute, och har antagits av företag för deras skogsinköpspolicyer). Viktiga utrotningshotade skogar är den kanadensiska och ryska tajgan, kustnära tempererade regnskogar i British Columbia, Alaska och Chile, tropiska skogar och torvmarker i Indonesien, Amazonas och Västafrika. Gamla och utrotningshotade skogar kartläggs i ForestMapper och definieras ytterligare i A Quick Guide to Ancient and Endangered Forests (en snabb vägledning till gamla och utrotningshotade skogar) Filtyp: PDF (1,3 MB).

ii Jordbruksrester är rester som blivit över i livsmedelsproduktionen eller andra processer och används för att maximera livscykeln för fibern. Fibrer som används till pappersprodukter inkluderar spannmålshalm som vetehalm, rishalm, oljelinhalm, sockerrörsblast och råghalm. När en livscykelanalys (life cycle analysis, LCA) visar miljömässiga fördelar och att en omvandling av skogsmark till mark för avsiktligt odlade grödor inte är ett problem kan även gambohampa inkluderas här. (Jordbruksrester kommer inte från avsiktligt odlade grödor som ersätter skogsbestånd eller matgrödor.)

iii Nästa generations lösningar inkluderar pappersförpackningar som tillverkats med återvunna och/eller alternativa fibrer (t.ex. jordbruksrester) och tyger tillverkade med alternativ cellulosa såsom återvunnen bomullstextil. De förbrukar i genomsnitt 70 % mindre energi och 90 % mindre vatten, minskar utsläppen från skogsbruk och åkerbränning samt förorenar mindre än konventionell trämassa.

*Denna policy är i linje med dess moderbolag Unilevers policy för människor och natur, vilken baseras på principerna ingen avskogning, ingen utveckling på torv och ingen exploatering av människor och samhällen.